Stockholms Nya Tändsticksfabrik (Kungsholms torg 2)

Personalen ställer upp för fotografering framför tändsticksfabriken. Här finns både kvinnor och män unga pojkar och flickor bland de anställda. Körare med sina hästar och vagnar. Några står i fönstren och vill kanske inte vara med eller så är de bara nyfikna på fotografen. En reklamskylt med texten ”Allumettes” finns uppsatt på fasaden. Ungefär i mitten står en herre i paletå och hatt och man förmodar att han tillhör ledningen för fabriken. Ett fantastiskt kort som man återkommer till gång på gång och får ut mycket av. Man kan studera deras kläder eller undra vilka arbetsuppgifter de har på fabriken. De är inga rika människor utan kämpar för livets nödtorft. Men man kan ändå se en viss fördragsamhet till livet i deras ansikten.

 

Han kom från Finland och startade Stockholms Nya Tändsticksfabrik

Carl Theodor Valenkamph startade Stockholms Nya Tändsticksfabrik vid Reparbansgatan (nuvarande Fleminggatan) Kungsholmen, Stockholm. Första året (1869) tillverkades 500 000 askar och 920 000 kapslar med en arbetsstyrka av två verkmästare och 42 arbetare varav 32 var kvinnor. Året därpå tillverkades inte mindre än 3.1 millioner askar respektive 130 000 kapslar alltihop till ett värde av 31 520 rdr.

 

Ombildning till aktiebolag

1871 ombildades företaget till Aktiebolaget Nya Tändsticksfabriken i Stockholm. Då tackade Valenkamph för sig och gick till en konkurrerande fabrik på Kungsholmen.

 

Ny fabrik och investeringar

Genast efter ombildningen började man uppföra en ny fabrik vid Igeldammarna. Disponent vid företaget blev C.A. Been. 1873 uppgick antalet arbetare till 130 och tillverkningsvärdet var128.000 rdr. För maskindriften hade man installerat en ångmaskin på 10 hkr. Maskinparken utökades efterhand så man 1875 hade 1 cirkelsåg, 2 fanersvarvar, 3 hackmaskiner, 1 hyvelmaskin, 4 iläggningsmaskiner, 1 pulveriseringsmaskin, 3 satshällar, 3 satsmaskiner, 2 slipverk och ett torkskåp. Detta år var tillverkningen 5.7 millioner askar.

 

Reklamtryck visar tändsticksfabriken, disponentbostaden till vänster och till höger arbetarbostäder stall m.m.                                                                          

Dålig ekonomi

Rörelsen hade legat nere en tid på grund av dålig ekonomi men kom igång igen sedan bankdirektör Cervin som ingick i styrelsen lånat bolaget 100 000 till den fortsatta driften. Bolaget fick också en ny styrelse där Oscar Arehn också ingick.

 

Hög produktion med export

Man utvidgade även fabriksbyggnaden och uppförde en del ekonomibyggnader. 1877 anställdes en ny fabriksföreståndare vid namn L.J. Westman som kom från Stockholms Tändsticksfabrik AB. Antalet anställda var nu 124 stycken och tillverkningen 27.2 millioner askar säkerhetständstickor. Året därpå tillverkades 31.2 millioner askar.

 


Fabriken hade ett omfattande etikettprogram. Här visas några etiketter från AB Nya Tändsticksfabriken i Stockholm


 

Först med att tillverka askar med maskin

Arehn som tillhörde styrelsen kontaktade uppfinnare för att konstruera en ytter och inneraskmaskin. Efter utexperimenterande fick man fram en inneraskmaskin. Efter hand etablerades kontakt mellan en uppfinnare och Oscar Arehns son Gerard som också arbetade på fabriken. Dessa två startade 1885 Arehns mekaniska verkstad som senare blev Arenco och världsledande på tändsticksmaskiner.

 

Askfabrik

År 1884 hade tändsticksfabriken en askfabrik vid Fleminggatan där man med Gerhard Arehns ledning tillverkade askarna med maskin.

 

Nytt lån och nya investeringar

Affärerna på tändsticksfabriken var inte de bästa och 1884 tog man ännu ett lån nu på 60 000 i syfte att stärka företaget. Året därpå utvidgade man igen genom att installera tre nya ångmaskiner, ett flertal tändsticksmaskiner samt bearbetningsmaskiner. Tillverkningen uppgick nu till 41.5 millioner askar med ett värde av 290 325 kr.

 

Mot dubbla konkurser

Företaget bar sig inte och på våren 1888 beslöt man att lägga ner fabriken och sälja fastigheten. Köpare blev grosshandlare Patrik Bodé. Den nya ägaren fortsatte med verksamheten i ett nytt bolag. Även det nya bolaget fick ekonomiska svårigheter och måste i juli 1890 gå i konkurs.

Askar från Bodés tillverkning. Orsakerna till konkurserna var de rådande konjunkturerna och bristen på rörelsekapital.


Källa:

Stockholms stadsarkiv

Stockholms tändsticksfabriker av John Svensk

 

© Thore Gustavsson, Åkersberga


http://thoresmatches.se