Göteborgs Tändsticksfabrik och Wax Vesta

 

Södertälje Tändsticksfabrik flyttar till Göteborg

Erik Holmberg ägare och direktör av Södertälje tändsticksfabrik tyckte att Göteborg var lämpligt att lokalisera en tändsticksfabrik. Här fanns goda transportmöjligheter både till lands och till sjöss som skulle underlätta betydligt då största delen av produktionen gick på export. Den nya moderna fabriken började byggas 1904 vid Elisedal i samhället Almedal och 1907 kunde man flytta tillverkningen från Snäckviken i Södertälje till Göteborg och så var produktionen igång. Troligen skedde nog överflyttningen successivt och säkert följde några arbetare och verkmästare med för att säkerställa en smidig igångsättning. Namnet Södertälje tändsticksfabrik behölls. Erik Holmbergs son Harald blev Göteborgsfabrikens första disponent. Göteborgsfabriken var till en början en filial till fabriken i Södertälje. 1910 hade fabriken 184 anställda och producerade säkerhetständstickor för 475 000 kronor. 1913 kommer Göteborgsfabriken att ingå i Kreugers fusion av tändsticksfabriker under namnet AB Förenade Tändsticksfabriker.

 

STAB tar över 1917

I och med övertagandet av Svenska Tändsticksaktiebolaget ändrades namnet till Göteborgs Tändsticksfabrik. Fabriken var som störst under första världskriget med 400 anställda. Under de följande åren höll sig antalet arbetare runt 200 personer. Harald Holmberg var disponent fram till 1926. Oswald Friberg var disponent från 1929 fram till nedläggelsen 1931.

 

Personalen vid Göteborgs tändsticksfabrik samlad utanför sin fabrik för ett gruppfoto. Fotot är taget den 9 januari 1931 och det sjunger på sista versen för tändsticksfabriken. I mitten med hatt slips och pälskrage står direktör Oswald Friberg och till höger med plommonstop och fluga verkmästare P. Magnusson. Till höger står två äldre män med sina portvaktsmössor. Personalen har trängt ihop sig för att rymmas på fotot. Kvinnorna längst fram och männen längre bak med sina sportmössor. I bakgrunden ser man fabriken med det karaktäristiska sågtandade taket. Ännu skall det dröja en tid innan man måste lägga ned fabriken.

 

 

”Tidningsurklipp”

Etiketten ”Skeppet” försvann emellertid inte genom överflyttningen, den utkom också från Göteborg. ”Skeppet” var ett tremastat fartyg som för fulla segel i god bris seglade iväg  västerut eller mera sällan österut det vill säga till vänster respektive höger på etiketten.

 

 

 

 


 

Fabrikslokalerna blir en plats för småindustrier

1936-37 gjordes den gamla tändsticksfabrikens interiör om för att hyras ut till olika småföretag och firmor.

 

Fabriken kunde inte räddas

Tändsticksfabriken i Elisedal revs så sent som i början på 2000-talet. Stadsmuseet i Göteborg hävdade länge att tändsticksfabriken utgjorde en karaktärsbyggnad och därför till vissa delar borde bevaras. Ett långvarigt eftersatt underhåll gjorde det omöjligt med ett bevarande. Därmed försvann den sista påminnelsen av den göteborgska tändsticksindustrin.

Tändsticksfabrikens lokaler med det speciella sågtandade taket stod kvar i många år och inrymde på senare år bland annat bilverkstäder. I maj 2001 påbörjades rivningen  av tändsticksfabriken och var klart i oktober 2002.

 

Tändsticksask från tiden då ”De Förenade” tog över Göteborgsfabriken.

 

 

©Thore Gustavsson

Källor: De tände en eld, Loewe-Jansson-Rosell

         Svenska Tändsticksfabriker, Tejder

             Göteborgs Stadsmuseum

             Peter Pålsson, Trollhättan         


 

Omslag till en Wax Vestas ask

AB The London Wax Vesta Company

Fabriken hade en koppling till Södertälje tändsticksfabrik. Erik Holmberg fick 1902 ett erbjudande från London att starta en ny tändsticksfabrik i Sverige. Han avstod och istället blev det sonen Harald Holmberg som var villig att åta sig uppdraget. Den nya fabriken skulle tillverka tändstickor enligt en ny metod så kallade ”vestas”. Metoden gick ut på att remsor av träspån, kartong och dylikt lägges samman i en sträng som pressas och om lindas med garn, paraffineras och avskäres i sticklängder och förses med tändsats och blev tändstickor så kallade ”vestas”. Bolaget grundades 1903 och verksamheten kom sedan igång 1904. Fabriken låg vid Mölndalsvägen nära Almedals järnvägsstation där också Södertälje tändsticksfabrik något år senare kom att förläggas. Wax Vesta började ambitiöst med 200 anställda och en stor maskinpark med 66 olika maskiner varav 15 för tillverkning av tomaskar av pappkartong lika de som an vändes i England. Tändstickorna tillverkades helt för export till England där de redan från början utsattes för hård konkurrans av redan etablerade fabriker. I Sverige var de så gott som osäljbara men företagsledning och aktieägare var ändå optimistiska och i början av juli 1906 höjdes aktiekapitalet. Några dagar senare utbröt strejk som ännu vid årsskiftet inte var avslutad. Bolagstämman 1907 beslöt att lägga ner verksamheten.  En hel del etiketter togs fram och betraktas idag av samlare som rariteter.


© Thore Gustavsson

 

Källor:Gustaf Rothell, 100 Svenska Tändsticksfabriker utanför koncernerna

            De tände en eld, Loewe-Jansson-Rosell

            Peter Pålsson, Trollhättan

 

 

 

http://thoresmatches.se