Extra material

 

 

 

Ökad produktion gav orationell tillverkning

Produktionen vid Vänersborgs tändsticksfabrik ökade betydligt under åren 1914 till 1916 från 100 standardkistor till 155 kistor per dag. Detta har delvis  skett genom installation av nya maskiner som starkt inverkat på lokalutrymmet. Kap- och barkavdelning har på grund av sitt läge ej kunnat utökas. Askfabrikationen bedrivs i två olika hus. Likaså torkas stickorna på två olika ställen. Plån- och paketeringssalarna ligger långt från varandra och transport-lederna är trånga och obekväma. Lokaler för svarvning av askspån och stick-spån är synnerligen trånga. Nuvarande ångpanneaggregat har inte någon reserv.

 

Virkesuppsamlingsplats och järnväg vid Vänerns strand

I mars 1916 inkom från A. O Andersons Fabriks-Aktiebolag till drätselkammaren i Vänersborg en begäran att anlägga en järnväg på fabriksområdet i anslutning till U.V.H. Järnväg. Vidare ett förslag till virkesuppsamlingsplats vid Skräcklan och som står i förbindelse med spårsystemet. Efter bordläggning och diskussion om priser ställer sig staden positiv och priset fastställes till 15 öre kvm.

 

Vänersborgsfabrikens tillbyggnad

Vid ett sammanträde i maj 1916 med disponenterna Oscar Roemke, Gunnar Mellgren, Olof von Nolting, Arthur Zachau alla tillhörande Jönköping-Vulcan AB  beslöts om omfattande ombyggnad och rationaliseringsåtgärder vid Vänersborgsfabriken. Dels järnvägsförbindelse med UVH-linjen fram till Skräcklan där virkesbassäng och seglarränna anläggs. Utvidgningen avsåg en ökad tillverkning av säkerhetständstickor med 75 kistor dagligen. I ett brev till styrelsen den 25 september 1916 meddelar man att en fullständig plan finns för fabrikens förändring och utökning till en produktion av 225 kistor eller 1.600.000 askar per dag. Ett nytt kraftaggregat anskaffas men man behåller det gamla i reserv. Ny modern kap- och basavdelning.  Nya lämpliga och delvis nya lokaler för svarvning av ask och splintspån. Hela den stora trevåningsbyggnaden tas i anspråk för tomasktillverkning.

 

Disponent Olof von Nolting var med och genomförde den stora rationaliseringen och ombyggnadenav Vänersborgsfabriken Bilden är hämtad ur boken ”Bilder från vår bygd”, sammanställd av Vänersborgs Fotoklubb (tryckår 1976).

 

Förteckning över byggnader vid Vänersborgs Tändsticksfabrik 1926

 

© Thore Gustavsson

Källa: Riksarkivet, Vadstena

Fotoklubben, Vänersborg

 

<<Tillbaka

http://thoresmatches.se